„НН Транслейшънс“ извършва писмени преводи, редактиране и коригиране на текстове, устни преводи, лингвистично валидиране, тестване на четимостта на ИЛП и услуги, свързани с лекарствената безопасност при следните общи условия.

Оферта

Когато се свържете с нас за изготвяне на оферта, ние ще Ви предоставим подробна безплатна оферта, която не Ви ангажира с допълнителна работа или ангажимент към нас. Офертата се изготвя въз основа на броя символи в изходния текст, като се взема под внимание вида на изискваната услуга, формата и оформлението на текста, крайния срок за предаване на превода и Вашите специалните инструкции за проекта.

Ако имате някакви глосари със специфични съкращения и терминология, справочници, предишни преводи или други материали, които смятате, че са важни и подходящи за завършването на проекта, трябва да ни информирате и да ни ги изпратите предварително, за да можем да включим всички специални инструкции в офертата преди да започнем работа върху проекта.

Работата върху превода включва редактиране и коригиране от втори специалист, който проверява съдържанието и предлага подобрения, които биха могли да направят превода още по-качествен.

Нашата оферта се изготвя въз основа на предоставения(те) от Вас файл(ове) и информация. Офертата е фиксирана и окончателна освен ако:

  • не направите промени или добавки към оригиналното съдържание след като поръчката е потвърдена.
  • е невъзможно да се преброят символите поради формата на изходния текст. В този случай можем да Ви предоставим само приблизителна оценка за стойността на фактурата. Цената на проекта се определя въз основа на броя на символи в окончателния превод на документа.

Офертата е валидна в срок от 1 (един) месец от датата на издаване.

Предаване на превода

Ние ще направим всичко възможно да предадем файла в оригиналния формат (ако е възможно), освен ако не сте посочили друго.

Срокът за предаване на проекта, посочен в офертата, започва да тече от датата на потвърждаване на поръчката, а не от датата на издаване на офертата.  Ако получим потвърждение на поръчката след седмица или повече, считано от датата на издаване на офертата, срокът за предаване на проекта ще бъде предмет на по-нататъшни преговори, в зависимост от заетостта на нашите преводачи.

Потвърждаване на поръчката

Необходимо е да изпратите имейл, потвърждаващ, че сте съгласни с детайлите в офертата (брой на символите, цена, възлагане на поръчката, езикова комбинация, оформление и форматиране на превода, специални инструкции, краен срок за предаване на проекта) и, че „НН Транслейшънс“ може да започне работа по проекта. С потвърждаването на офертата на „НН Транслейшънс“, ние приемаме, че сте прочели и разбрали нашите Общи условия, публикувани  в долната част на уеб сайта www.nntranslations.net.

Само след получаване на писмено потвърждение, ще започнем работа по проекта.

Условия за плащане

Фактурите трябва да бъдат платени в срок от 30 (тридесет) дни от датата на издаване, освен ако не е уточнено друго в специално споразумение. Плащането се извършва по банков път (подробности за плащането ще бъдат включени във фактурата).

Ние си запазваме правото да начисляваме лихва върху плащания, които са просрочени с повече от 5 (пет) дни. Лихвата се начислява в съответствие с българското законодателство.

За по-големи проекти, ние изискваме 50% авансово плащане и сумата трябва да бъде платена в срок от 6 (шест) дни от датата на стартиране на проекта.

Анулиране на поръчката

Ако решите да анулирате поръчка, която вече е била потвърдена, ние си запазваме правото да Ви удържим такса за работата, която е извършена преди анулирането на поръчката или 50% от договорения хонорар за проекта.

Конфиденциалност

Ние не разкриваме никаква информация на трети страни в процеса на извършване на писмения или устния превод, редакцията и корекцията, лингвистичното валидиране, или при тестване на четимостта на ИЛП, както и при извършване на услуги, свързани с лекарствената безопасност.  Ако информацията не е защитена от евентуална злоупотреба в момента на постъпване при нас, „НН Транслейшънс“ не може да бъде подведена под отговорност за възможно изтичане на информация по интернет.

При необходимост с удоволствие ще подпишем споразумение за неразкриване на информация.

Авторски права

Когато „НН Транслейшънс“ получи пълния размер на плащането по фактурата, Вие ставате носител на авторските права на проекта.

В случай на неплащане, всяко използване, представяне или възпроизвеждане на въпросния проект, независимо дали е изцяло или частично, се счита за незаконосъобразно.

Задължения и отговорности

Имате срок от 20 (двадесет) работни дни, считано от получаване на преведените или коригираните документи да изложите писмено Вашето несъгласие във връзка с качеството на нашите услуги. След изтичането на този срок, услугите се считат за надлежно изпълнени и подлежат на фактуриране.

Ако има някакви пропуски относно качеството в една част от проекта за превод или корекция, това не трябва да се разглежда като достатъчно основание за оспорване качеството на целия проект. Ако качеството на услугата е под въпрос, финансовото задължение на „НН Транслейшънс“, не може да надвишава сумата от фактурата за въпросната поръчка.

„НН Транслейшънс“ при никакви обстоятелства не може да бъде задължена от клиента или друга страна да носи отговорност за каквито и да било вреди (в т. ч., но не само, загуба на печалба или спестявания, прекъсване на работата, и др.), които произтичат от жалби, чието основание е точността, четимостта, прецизността или съгласуваността на съдържанието, обработвано от „НН Транслейшънс“.

„НН Транслейшънс“ не носи отговорност за забавяне на доставката на превода, причинено от обстоятелства извън нашия контрол, напр. закъснение по вина на куриерската служба, проблем с факса или електронната поща.

Жалби

Всички жалби във връзка с качеството на превода или редакцията следва да бъдат придружени от прецизни корекции и коментари. Стилистични и терминологични въпроси, които са въпрос на лично предпочитание, няма да бъдат разглеждани. Жалбата трябва да бъде изпратена писмено в срок от 20 (двадесет) работни дни от датата на предаване на проекта. След изтичането на този срок, услугите се считат за надлежно изпълнени и подлежат на фактуриране.

След постигане на споразумение с Вас за решаване на казуса по Вашата жалба, или по наша собствена преценка, в „НН Транслейшънс“ можем да направим едно или повече от следните неща:

  • да извършим повторна редакция на текста за наша собствена сметка.
  • да предоставим отстъпка в размер до 40% от стойността на фактурата.

Грешки

Окончателното редактиране на проекта е Ваша отговорност и „НН Транслейшънс“ не носи отговорност за загуби или щети, причинени от грешки или несъответствия след публикуване на материала.

*Необходимо е писмено потвърждение (или потвърждение по имейл) на офертата, за да се започне работата по проекта, като с това се счита, че Вие сте прочели  Общите условия на „НН Транслейшънс“ , публикувани в долната част на уеб сайта www.nntranslations.net