Ръководството на “НН ТРАНСЛЕЙШЪНС‘‘ ЕООД  в лицето на Управителя, декларира и поема персонален ангажимент и отговорност да изпълнява следната Политика по качеството:

-       Непрекъснато подобряване на системата за управление, повишаване на качеството на писмените и устни преводи, редакцията на материали и лингвистичното валидиране на текстове в рамките на обхвата на приложение на системата и определения контекст на дружеството;

-       Постигане на стратегическите цели по качеството, които задават основната рамка на конкретните измерими цели по качеството;

-       Максимално задоволяване на потребностите и очакванията на клиентите и заинтересованите страни;

-       Постигане на високо ниво на конкурентоспособност на “НН ТРАНСЛЕЙШЪНС” ЕООД, чрез предоставяне на иновативни и достъпни услуги за клиентите;

-       Спазване на всички приложими за продуктите и услугите на дружеството български закони, нормативни актове и международни стандарти, както и задълженията по договорите с клиентите;

-       Подбор, обучение и развитие на човешки ресурси за постигане на най-добрите резултати;

Ръководството има отговорността да изисква от всички ръководители и служители на “НН ТРАНСЛЕЙШЪНС” ЕООД да бъдат добре запознати с изискванията на документите на Системата за управление на качеството и да контролира тяхното прилагане.

Ще се търсят непрекъснато възможности за подобрения, като се използват показатели за измеримите цели по качеството и определените показатели за измерване на процесите.

Настоящата политика ще бъде обект на ежегоден преглед от ръководството за нейната пригодност и е публикувана на интернет сайта на дружеството, за да бъде достъпна за заинтересованите страни.