Readability-Testing of-PILs

Като част от нашите специализирани услуги, ние предлагаме тестване на четимостта на листовки за пациента, за да отговорят на стандартите и очакванията на регулаторните органи и Вашия бизнес в областта на медико-биологичните науки.  Ние гарантираме, че Вашите листовки за пациента са ясни и лесни за четене и използване.

Как се извършва тестване на четимостта

Целта на тестването на четимостта e да се провери дали дадена информация може да бъде открита и правилно разбрана.

Тестът за четимост започва с подготвителна фаза, през която листовката внимателно се редактира.  Коригираме правописни или граматически грешки и перифразираме изреченията, ако е необходимо.  Освен това проверяваме дали листовката съответства на шаблоните за проверка на качеството на документацията на Европейската агенция по лекарствата.

Следващата фаза е подготовката за тестването. Това включва изготвяне на списък с около 15 въпроса, които обхващат най-важните аспекти на листовката, по-конкретно безопасността и страничните ефекти. Също така обмисляме подходящи отговори на въпросите.

След това провеждаме пилотно тестване с петима пациенти. Резултатите от пилотното тестване се използват за преработване на листовката (текста и/или дизайна) и въпросите за тестването, ако е необходимо.

След това листовката се използва в два кръга с 10 участника (общо 20 участника). Интервюиращият оценява отговорите на въпросите на всеки участник и дава обратна връзка относно ефикасността на листовката.